Adriatik Gashi

Adriatik Gashi

Self-tought pragmatic programmer with main focus on mobile technologies.